Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zasada działania

Nie zawsze możliwe jest poprowadzenie sieci zbiorczej kanalizacji zwłaszcza w miejscach, gdzie domostwa są bardzo rozproszone. Wówczas idealnym rozwiązaniem okazują się być przydomowe oczyszczalnie ścieków, działające na zasadzie podobnej do tych tradycyjnych.

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków polega na wzbudzaniu naturalnych procesów biologicznych wewnątrz instalacji. Rozkładają one ścieki na związki mineralne, będące zupełnie nieszkodliwymi dla środowiska naturalnego. Związki te można ponownie odprowadzić do gruntu, rzeki lub rowu melioracyjnego bez obaw, że narażamy naturalny ekosystem na skażenie. Oczyszczanie za pomocą przydomowej oczyszczalni ścieków, odbywa się dwuetapowo. W części pierwszej w osadniku gnilnym zachodzą biochemiczne procesy. Są one wywoływane przez bakterie beztlenowe oraz zjawiska fizyczne, zwane flotacją i sedymentacją. Flotacja to metoda rozdziału cząstek ciał stałych, która wykorzystuje różnice w zwilżalności składników. W jej efekcie powstaje tzw. koncentrat flotacyjny.

Zjawisko flotacji jest również wykorzystywane w trakcie recyklingu makulatury. Sedymentacja polega na opadaniu  zawiesiny ciała stałego w cieczy pod wpływem działania siły bezwładności lub grawitacji. Procesowi ulegają zawiesiny o gęstości nieco większej niż gęstość cieczy. W pierwszym etapie stała część osadu podlega procesowi fermentacji, rozkładając się na proste związki rozpuszczalne w wodzie oraz sole mineralne. Dwa dni później, po przejściu przez tzw. kosz filtracyjny, płynna część ścieków przepływa do studzienki, zwanej studzienką rozdzielczą. W drugim etapie klarowne ścieki, po przepłynięciu z osadnika gnilnego, w dalszym ciągu są poddawane oczyszczaniu, tym razem w warunkach tlenowych. Są one wówczas rozkładane. Wtedy też występuje neutralizowanie groźnych dla środowiska zanieczyszczeń.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Najczęściej spotykane są oczyszczalni drenażowe, będące najtańszymi i najprostszymi w budowie. Cechują się one również małą awaryjnością. Dzielą się one na te z drenażem rozsączającym oraz te, gdzie występuje filtr pisakowy lub żwirowy. Kolejnym typem są oczyszczalnie biologiczne, mające kompaktową budowę. Zajmują one średnio około 8 m2 i mogą zostać zbudowane prawie wszędzie. Oczyszczalnie biologiczne dzielą się na modele z osadem czynnym i złożem biologicznym lub hybrydowe, łączące w sobie obie technologie. Na działkach są stosowane oczyszczalnie roślinne, umożliwiające wykorzystanie zebranych ścieków do celów gospodarczych, takich jak podlewanie roślin lub napełnianie oczka wodnego. Oczyszczalnie roślinne są dość drogie w budowie i zajmują dość dużą powierzchnię. Niestety zdarza się również, że ten typ oczyszczalni ulega awarii w trakcie zimy lub wyjazdu osób obsługujących – wówczas chodzi o przerwę w dostawie ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to doskonała alternatywa, która jest przede wszystkim ekologiczna.

Formalności przed budową oczyszczalni

Pierwszym etapem tworzenia przydomowej oczyszczalni ścieków powinno być badanie geotechniczne. Wówczas zostanie zbadany poziom wód gruntowych. Dość istotny jest również rodzaj gruntu – zwłaszcza, gdy planujemy wykorzystać go w dalszym etapie oczyszczania ścieków. Aby oczyszczalnia mogła powstać, poziom wód gruntowych powinien wynosić ok. 1,5 m poniżej rur drenarskich. Jeśli tak nie jest, można zastosować wariant oczyszczalni z podniesionym kopcem. Przeciwwskazaniem do budowy oczyszczalni jest zbyt mała wielkość działki. Dzieje się tak wówczas, gdy odległość do studni sąsiadów wynosi mniej niż 15 m. Codo wymogów prawnych – gdy gospodarstwo produkuje ścieki o wydajności mniejszej niż 7,5 m3 na dobę, wymagane jest zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w starostwie powiatowym i rozpoczęcie inwestycji po upływie 30 dni. Należy wówczas dostarczy mapki i plany, a po zakończonej budowie również zgłosić ten fakt w starostwie.

Warto zainteresować się budową przydomowej oczyszczalni ścieków choćby ze względu na oszczędności – roczne koszty jej użytkowania kształtują się na poziomie 100 – 400 zł. Dzięki temu tego typu inwestycja zwraca się po około 3 latach.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *