Wywóz odpadów w Polsce

Polskie prawo oraz przepisy unijne dokładnie regulują kwestie wywozu między innymi odpadów budowlanych. W celu efektywnego wywiązywania się z ustawy, wprowadzający sprzęt tworzą organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Są to spółki akcyjne (występują tylko akcje imienne), przedmiotem ich działalności jest zapewnienie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu przewidzianego w ustawie oraz edukacja ekologiczna. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić nie mniej niż 5000 000 zł i nie może być zebrany na drodze subskrypcji otwartej. Wszelkie sprawy formalne związane ze statutem czy przedmiotem działania organizacji odzysku muszą być zgłaszane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Obowiązuje ją także klauzula poufności co do danych przekazywanych im przez wprowadzających zrzeszonych w organizacji, oczywiście z wykluczeniem tych informacji które muszą być podane w sprawozdaniach i innych dokumentach przewidzianych w ustawie.

Upadłość organizacji

W przypadku upadłości organizacji odzysku wszystkie jej obowiązki przechodzą z powrotem na wprowadzającego sprzęt, natomiast gdy dochodzi do zakończenia działalności przez wprowadzającego sprzęt, organizacja przejmuje na siebie wszystkie koszty związane ze zdjęciem odpadów tego sprzętu z rynku. W sytuacji, gdy wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku nie wywiązali się z przewidzianych w ustawie poziomów odzysku i recyklingu zostaje nałożona na nich opłata produktowa w zależności od grupy, do jakiej sprzęt przynależy. Opłatę produktowi nalicza się jako iloczyn różnicy w kilogramach pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem recyklingu i odzysku w odniesieniu do poszczególnych grup i stawki opłaty produktowej również zależnej od grupy odpadów.

Opłaty

Przewidziane w ustawie są dwie stawki opłaty od 4 do 20zł za kilogram w odniesieniu do sprzętu oświetleniowego oraz od 0 do 2zł za kilogram dla pozostałych grup. Opłata produktowi naliczana jest na koniec roku kalendarzowego postaci całościowego sprawozdania obejmującego obliczone jej wysokości w odniesieniu do poszczególnych grup sprzętu. Kwota opłaty jest wpłacana na odrębny rachunek wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 31 marca po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. Nieprzestrzeganie zapisów zawartych w ustawie powoduje nałożenie na daną jednostkę grzywny, chodzi tutaj np. o umieszczanie sprzętu z innymi odpadami czy nielegalną rozbiórkę urządzeń.